Skip navigation

Voranfrage Willy-Kölbl-Weg 2, 4, 6, 8 (V-2018-33)

Sitzungsvorlage

V-07985/14-20/1

Files

Consultations

Feb. 28, 2019
Bausenat
20. Voranfrage Willy-Kölbl-Weg 2, 4, 6, 8 (V-2018-33)
public agenda item