Skip navigation

Nachtrag: Voranfrage Willy-Kölbl-Weg 2, 4, 6, 8 (V-2018-33)

Sitzungsvorlage

V-07985/14-20

Files

Consultations

Nov. 30, 2018
Bausenat
14.1 Nachtrag: 26.11. Nachtrag: Voranfrage Willy-Kölbl-Weg 2, 4, 6, 8 (V-2018-33)
public agenda item